Podejmując terapię pacjent zobowiązuje się regularnie uczęszczać na spotkania oraz wykonywać pomiędzy sesjami zadania osobiste, do których się zobowiąże na spotkaniu.

W przypadku spóźnienia, czas sesji ulega skróceniu.

Sesja trwa 50 min. W indywidualnych, specyficznych przypadkach czas trwania sesji może w porozumieniu z pacjentem zostać wydłużony po uprzednim powiadomieniu przez terapeutę.

Opłata za sesję uiszczana jest każdorazowo po jej zakończeniu.

Liczbę oraz harmonogram spotkań ustala terapeuta w porozumieniu z pacjentem.

Odwołanie spotkania przez Pacjenta może nastąpić SMS’em lub telefonicznie do 24 godzin przed terminem spotkania terapeutycznego.

W przypadku braku powiadomienia o konieczności odwołania spotkania, lub zbyt późnego powiadomienia, Pacjent zobowiązany jest do pokrycia 100% opłaty za umówioną sesję, pomimo braku jej realizacji.